Bestemmingsplannen

Product informatie

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er op een bepaalde plaats gebouwd mag worden, hoe groot dat mag zijn en waarvoor het gebouw en de gronden gebruikt mogen worden. Bestemmingsplannen beschrijven waar het desbetreffende grondgebied letterlijk voor bestemd is, zoals agrarisch, bedrijf, verkeer of wonen. Een bestemmingsplan schrijft dus ook voor waar wél en waar niet mag worden gebouwd.

 

 Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

  1. Verbeelding: de verbeelding laat het gebied zien waarop het bestemmingsplan betrekking heeft met alle bestemmingen die in dat gebied gelden. De bestemmingen zijn met kleuren, lijnen en aanduidingen op de verbeelding aangegeven. Ook staan op de verbeelding nadere bepalingen van de bestemming, zoals waar gebouwd mag worden (bouwvlak) en hoe hoog gebouwd mag worden.
  2. Regels: in de regels staat vastgelegd wat wél en wat niet mag binnen de bestemming. Ook staan nadere bepalingen van de bestemming, zoals hoe groot en hoe hoog een aan- en uitbouw mag worden, in de regels.
  3. Toelichting: de toelichting geeft een omschrijving van het plangebied, de toekomstvisie voor het gebied en de diverse onderzoeken.

 

Totstandkoming en inspraak van bestemmingsplannen

De totstandkoming van een bestemmingsplan bestaat uit de volgende fasen, waarbij de fasen visie en voorontwerp niet altijd worden toegepast.

  1. Visie: als de gemeente een nieuw bestemmingsplan opstelt, wordt het gebied onderzocht. Er wordt gekeken in de archieven en in het gebied zelf. Gaat het om een nieuwe ontwikkeling, dan wordt eerst een stedenbouwkundig plan gemaakt. Dit vormt samen met het vastgestelde ruimtelijke beleid de visie voor het gebied.
  2. Voorontwerp: met de ingrediënten uit de visie maakt de gemeente een eerste concept. Dit is het voorontwerp van een bestemmingsplan. In dit voorontwerp worden ook de diverse onderzoeken, zoals een bodem-, akoestisch- en archeologisch onderzoek toegelicht. In principe ligt ieder voorontwerp bestemmingsplan voor inspraak ter inzage. De Wet ruimtelijke ordening verplicht geen inspraak. Toch hanteert de gemeente een uitgebreide inspraakprocedure, omdat de gemeente Neerijnen een toetsing van de plannen bij inwoners en bedrijven belangrijk vindt. Inspraakreacties (op-, aanmerkingen én positieve reacties) worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders.
  3. Ontwerp: de resultaten van de inspraak worden in het voorontwerp bestemmingsplan verwerkt, net als de resultaten van het overleg met de provincie, het waterschap en andere instanties. Na deze aanpassing spreken we van een ontwerp bestemmingsplan. Dit ontwerp bestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage (als er bij het voorontwerp bestemmingsplan geen inspraak is verleend is dit de eerste en laatste keer dat inspraak wordt verleend). Ook in deze fase is het mogelijk om schriftelijk of mondeling te reageren. Nu door middel van een zienswijze, die moet worden gericht aan de gemeenteraad. Iedereen (en niet alleen belanghebbenden) kan hierop reageren.
  4. Vastgesteld: de gemeenteraad hoort degenen die een zienswijze hebben ingediend en betrekt de zienswijzen bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan gewijzigd worden vastgesteld. Na de vaststelling ligt het bestemmingsplan weer zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan eventueel beroep bij de Raad van State worden aangetekend.
  5. Beroep bij de Raad van State: degenen die zienswijzen hebben ingediend én belanghebbende zijn, kunnen nu nog beroep aantekenen en vragen om een voorlopige voorziening bij de Raad van State. Als ook die procedure is doorlopen, is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

 

Wanneer is een archeologisch onderzoek noodzakelijk?

Op grond van de monumentenwet 1988 dient voor iedere bodemingreep, boven de 100 m2 een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. De wet maakt het mogelijk om deze grenzen, wetenschappelijk onderbouwd, aan te passen. Dit kan veel onnodig en kostbaar onderzoek voorkomen. De gemeenteraad heeft voor Neerijnen op 25 september 2008 de Archeologische waarden- en beleidskaart voor het grondgebied van Neerijnen vastgesteld.

Zie voor meer informatie Archeologisch onderzoek.

 

Waar kunt u bestemmingsplannen inzien?

De plannen worden bekend gemaakt op de website van de gemeente. Daarnaast wordt er in sommige gevallen tevens gepubliceerd in de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl of www.overheid.nl). Vooralsnog wordt er in Nieuwsblad Geldermalsen een korte melding gedaan van de bestemmingsplannen die ter inzage liggen. De plannen kunt u uiteraard ook inzien in het gemeentehuis.
U dient hiervoor wel een afspraak te maken!

 

Digitale bestemmingsplannen

De digitale plannen zijn beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl.

Klik hier voor de handleiding.