Leefbaarheidsfonds gemeente Neerijnen

Product informatie

Spelregels

Vanuit het leefbaarheidsfonds worden ideeën ondersteund die de kwaliteit van wonen en leven versterken in uw dorp. Een bijdrage kan zijn ondersteuning, begeleiding en een financiële bijdrage.
Iedereen met een goed idee kan vanaf 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 een bijdrage vragen. Het subsidieplafond bedraagt € 400.000. Dit betekent dat initiatieven door de gemeente financieel kunnen worden ondersteund t/m 31 december 2017 en/of totdat het totale budget is toegekend aan leefbaarheidsinitiatieven.

  1. Als initiatiefnemer bent u een inwoner van de gemeente Neerijnen of uw vereniging/ stichting is gevestigd in de gemeente Neerijnen.
  2. Het idee/ initiatief moet een maatschappelijk doel en een positief effect op de samenleving hebben.
  3. Daarom kunt u samen met minimaal 4 andere inwoners een bijdrage vragen om leefbaarheid in uw eigen buurt of wijk te verbeteren.
  4. Het initiatief moet in de dorpen van de gemeente Neerijnen plaatsvinden.
  5. Het initiatief is toegankelijk voor alle inwoners.
  6. Het initiatief past  binnen beleid, wet- en regelgeving van rijksoverheid en gemeente.
  7. Het fonds komt niet in de plaats van subsidies van gemeenten, provincies, rijk of andere instanties.
  8. In totaal is er een budget van € 400.000,-  beschikbaar gesteld voor leefbaarheidsinitiatieven, en met name is er aandacht voor initiatieven voor jeugdbeleid, dorpshuizen en verenigingsleven.
  9. Per initiatief is een bedrag van maximaal € 25.000,- beschikbaar als cofinanciering waarbij minimaal uit het dorp eenzelfde bedrag wordt bijgedragen.
  10. Een bijdrage kan ook in de vorm van zelfwerkzaamheid worden geleverd.
  11. Er kan een bijdrage worden gevraagd voor cofinanciering voor organisaties die actieve professionele ondersteuning bieden.
  12. U kunt als aanvrager één keer  een initiatief indienen. Indien uw initiatief is gehonoreerd kunt u niet hetzelfde initiatief nog een keer indienen.
  13. Het college van burgemeester en wethouders besluit over de toekenning van een financiële bijdrage. Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de bovenstaande spelregels.
  14. Het aangevraagde bedrag moet uiterlijk voor 31 december 2018 besteed zijn.

   

  De procedure

  Uw aanvraag dient u in via dit online formulier.

  • Het formulier is zo ingericht dat de initiatiefnemer verder kan met de volgende vraag als de eerdere vraag volledig is beantwoord.
  • Het formulier kan tussentijds worden opgeslagen.
  • Bij elke aanvraag hoort een begroting waaruit blijkt voor welk (deel)project een bijdrage gevraagd wordt.
  • Initiatiefnemers horen uiterlijk binnen 5 werkdagen, of het formulier volledig is ingevuld en voorzien is van de juiste documenten.
  • Als er aanvullingen vereist zijn, dan kunnen deze alsnog worden aangeleverd.

   

   Financiering

  1. Samen met uw contactpersoon van de gemeente bespreekt u het project en de planning en maakt u afspraken over de financiële afwikkeling.
  2. Is het aangevraagde bedrag een deel van de totale begroting van het project, dan moet u op het aanvraagformulier en tijdens het informatiegesprek aangeven hoe het resterende bedrag gefinancierd wordt.
  3. Het geld wordt uitgekeerd aan de hand van facturen.
  4. De facturen moeten geadresseerd zijn aan de gemeente.
  5. Het aangevraagde bedrag moet voor 31 december 2018 besteed zijn.
  6. Rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen vooraf een bijdrage ontvangen. Achteraf leggen zij schriftelijk verantwoording af over de besteding binnen zes maanden na ontvangst van de bijdrage. Als de rechtspersonen niet aan de gestelde eisen en voorwaarden binnen de gestelde termijn voldoen, gaat de gemeente over tot terugvordering.

   

  Welk bedrag kan ik aanvragen?

  U kunt bij het Loket maximaal 25.000 euro aanvragen. De begroting van uw initiatief mag natuurlijk hoger zijn.

   

  Hoe lang duurt het voordat ik reactie krijg?

  Afhankelijk van de datum waarop u uw aanvraag indient krijgt u binnen 3 tot 6 weken een reactie van ons.

  zie hieronder voor een overzicht van het aanvraag proces en uiterlijke inleverdata van elke maand.

   

  Vergadering februari 2017

  Uiterlijk op 3 februari indienen

  Vergadering maart 2017

  Uiterlijk op 3 maart indienen

  Vergadering april 2017

  Uiterlijk op 7 april indienen

  Vergadering mei 2017

  Uiterlijk op 5 mei indienen

  Vergadering juni 2017

  Uiterlijk op 2 juni indienen

  In juli wordt er niet vergaderd.  

   

  Vergadering augustus 2017

  Uiterlijk op 4 augustus indienen

  Vergadering september 2017

  Uiterlijk op 1 september indienen

  Vergadering oktober 2017

  Uiterlijk op 2 oktober indienen

  Vergadering november 2017

  Uiterlijk op 3 november indienen

  Vergadering december 2017

  Uiterlijk op 1 december indienen