Leefbaarheidsfonds gemeente Neerijnen

Product informatie

Spelregels

Vanuit het leefbaarheidsfonds worden ideeën ondersteund die de kwaliteit van wonen en leven versterken in uw dorp. Een bijdrage kan zijn ondersteuning, begeleiding en een financiële bijdrage.
Iedereen met een goed idee kan vanaf 1 januari 2018 t/m 31 december 2018 een bijdrage vragen. Het subsidieplafond bedraagt € 200.000,- Dit betekent dat initiatieven door de gemeente financieel kunnen worden ondersteund t/m 31 december 2018 of totdat het totale budget is toegekend aan leefbaarheidsinitiatieven.

 1. In totaal is er een budget van € 200.000,- beschikbaar gesteld voor leefbaarheidsinitiatieven.
 2. Er is met name aandacht voor initiatieven die mensen weer samenbrengen ontmoeten, het versterken van het onderlinge contact en het creëren van ontmoetingsplaatsen.
 3. Als initiatiefnemer bent u een inwoner van de gemeente Neerijnen of uw vereniging/ stichting is gevestigd in de gemeente Neerijnen.
 4. Het idee/ initiatief heeft een maatschappelijk doel en een positief effect op de samenleving.
 5. U kunt samen met minimaal 4 andere inwoners een bijdrage vragen voor een initiatief om de leefbaarheid in uw eigen buurt of wijk te verbeteren.
 6. Per initiatief is een bedrag tot maximaal € 10.000,- beschikbaar! Door de initiatiefnemers wordt minimaal eenzelfde bedrag als cofinanciering bijgedragen. Het aangevraagde bedrag moet uiterlijk voor 31 december 2018 besteed zijn.
 7. Een bijdrage kan ook in de vorm van zelfwerkzaamheid worden geleverd.
 8. Het initiatief moet in de dorpen van de gemeente Neerijnen plaatsvinden.
 9. Het initiatief is toegankelijk voor alle inwoners.
 10. Het initiatief past binnen beleid, wet- en regelgeving van rijksoverheid en gemeente.
 11. Het fonds komt niet in de plaats van subsidies van gemeenten, provincies, rijk of andere instanties, wordt het aangevraagde bedrag ingezet als cofinanciering voor het initiatief, dan geeft u in de begroting aan hoe het resterende bedrag gefinancierd wordt.
 12. U kunt als aanvrager één keer een initiatief indienen. Indien uw initiatief is gehonoreerd kunt u niet hetzelfde initiatief nog een keer indienen.
 13. Het college van burgemeester en wethouders besluit over de toekenning van een financiële bijdrage en kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de bovenstaande spelregels.

 

De procedure

Uw aanvraag dient u in via dit online formulier.

 • Het aanvraagformulier staat op de website van de gemeente Neerijnen.
 • Het formulier is zo ingericht dat de initiatiefnemer verder kan met de volgende vraag als de eerdere vraag volledig is beantwoord.
 • Het formulier kan tussentijds worden opgeslagen.
 • Initiatiefnemers horen uiterlijk binnen tien werkdagen, of het formulier volledig is ingevuld (voorzien van de juiste documenten, zoals begroting, projectplan en offertes) en wanneer het verzoek wordt voorgelegd aan het college.
 • Verzoeken worden in behandeling genomen door de coördinator leefbaarheid en voorgelegd aan een commissie van vakspecialisten. De verzoeken worden inhoudelijk getoetst of zij voldoen aan de spelregels. 
 • De commissie komt tot een advies en baseert zich op de informatie die de initiatiefnemer heeft verstrekt en eventueel op verzoek van de commissie aanvullend nog beschikbaar heeft gesteld. 
 • Op basis van het advies en het beschikbare budget, neemt het college een besluit over het al dan niet verlenen van een financiële bijdrage en de hoogte van de bijdrage. De initiatiefnemer wordt binnen twee werkdagen op de hoogte gebracht van het besluit.

 

Financiering

Rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen vooraf een bijdrage ontvangen. Achteraf leggen zij schriftelijk verantwoording af over de besteding binnen zes maanden na ontvangst van de bijdrage.
De gemeente gaat over tot terugvordering als rechtspersonen niet binnen de gestelde termijn aan de eisen en voorwaarden kunnen voldoen.
Het bedrag kan ook uitgekeerd worden aan de hand van facturen. De declaratie voorzien van facturen moeten geadresseerd zijn aan de gemeente.

 

Welk bedrag kan ik aanvragen?

U kunt bij het Loket maximaal 10.000 euro aanvragen. De begroting van uw initiatief mag natuurlijk hoger zijn.


Hoe lang duurt het voordat ik reactie krijg?

Afhankelijk van de datum waarop u uw aanvraag indient krijgt u binnen 3 tot 6 weken een reactie van ons.